12 Tāmen zhōngjiān suǒyǒude yǒng shì jiù qǐshēn qián qù , jiāng Sǎoluó hé tā érzi de shī shēn sòng dào yǎ bǐ , jiāng tāmende shī gú zàng zaì yǎ bǐ de xiàngshù xià , jiù jìnshí qī rì .