20 Yuē yē de xiōngdi yà bǐ shāi shì zhè sān gè yǒng shì de shǒulǐng . tā jǔ qiāng shā le sān bǎi rén , jiù zaì sān gè yǒng shì lǐ dé le míng .