17 Dàwèi chū qù yíngjiē tāmen , duì tāmen shuō , nǐmen ruò shì hé hépíng píng dì lái bāngzhu wǒ , wǒ xīn jiù yǔ nǐmen xiāng qì . nǐmen ruò shì jiāng wǒ zhè wú zuì de rén maì zaì dírén shǒu lǐ , yuàn wǒmen lièzǔ de shén chákàn zé fá .