3 Wèi shǒu de shì yà xī Yǐxiè , qí cì shì yuē a shī , dōu shì jī bǐ yà rén Shìmǎ de érzi . hái yǒu yà sī mǎ wēi de érzi yé xuē hé pí lì , yòu yǒu Bǐlā jiā , bìng Yànátū rén yé hù ,