6 Dàwèi shuaìlǐng Yǐsèliè zhòngrén shàng dào Bālā , jiù shì shǔ Yóudà de Jīliè Yélín , yào cóng nàli jiāng yuē guì yùn lái . zhè yuē guì jiù shì zuò zaì èr Jīlùbǎi shàng Yēhéhuá shén liú míng de yuē guì .