12 Duì tāmen shuō , nǐmen shì Lìwèi rén de zúzhǎng , nǐmen hé nǐmen de dìxiōng yīngdāng zì jié , hǎo jiāng Yēhéhuá Yǐsèliè shén de yuē guì tái dào wǒ suǒ yùbeì de dìfang .