17 Yúshì Lìwèi rén paì Yuēĕrde érzi Xīmàn hé tā dìxiōng zhōng Bǐlìjiāde érzi Yàsà , bìng tāmen zú dìxiōng Mǐlālì zǐsūn lǐ gǔ shā yǎ de érzi yǐ tàn .