36 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén , cóng gèn gǔ zhídào yǒngyuǎn , shì yīngdāng chēngsòng de . zhòng mín dōu shuō , āmén . bìngqiĕ zànmĕi Yēhéhuá .