41 Yǔ tāmen yītóng beì paì de yǒu Xīmàn , Yédùdùn , hé qíyú beì xuǎn míngzi lù zaì cè shàng de , chēngxiè Yēhéhuá , yīn tāde cíaì yǒngyuǎn chángcún .