16 Yúshì Dàwèi wáng jìn qù , zuò zaì Yēhéhuá miànqián , shuō , Yēhéhuá shén a , wǒ shì shuí , wǒde jiā suàn shénme , nǐ jìng shǐ wǒ dào zhè dìbù ne .