5 Zì cóng wǒ lǐng Yǐsèliè rén chū Āijí , zhídào jīnrì , wǒ wèicéng zhù guō diàn yǔ , nǎi cóng zhè huì mù dào nà huì mù , cóng zhè zhàngmù dào nà zhàngmù .