11 Dàwèi wáng jiāng zhèxie qìmǐn , bìng cóng gè guó duó lái de jīn yín , jiù shì cóng Yǐdōng , Móyē , yà mén , Fēilìshì , Yàmǎlì rén suǒ duó lái de , dōu fēnbié wèi shèng xiàn gĕi Yēhéhuá .