19 Shǔ Hādà lì xiè de zhū wáng jiàn zìjǐ beì Yǐsèliè rén dá baì , jiù yǔ Dàwèi héhǎo , guī fù tā . yúshì Yàlán rén bú gǎn zaì bāngzhu Yàmén rén le .