4 Hānèn biàn jiāng Dàwèi chénpú de hú xū tì qù yī bàn , yòu gē duàn tāmen xià bàn jié de yīfu , shǐ tāmen lòu chū xiàtǐ , dǎfa tāmen huí qù .