4 Hòulái , Yǐsèliè rén zaì jī shǎi yǔ Fēilìshì rén dǎzhàng . hù shā rén xī bǐ gāi shā le wĕirén de yī gè érzi xì paì , Fēilìshì rén jiù beì zhìfú le .