17 Dàwèi dǎogào shén shuō , fēnfu shǔ diǎn bǎixìng de bú shì wǒ ma . wǒ fàn le zuì , xíng le è , dàn zhè qún yáng zuò le shénme ne . yuàn Yēhéhuá wǒ shén de shǒu gōngjī wǒ hé wǒde fù jiā , búyào gōngjī nǐde mín , jiàng wēnyì yǔ tāmen .