18 Yēhéhuá de shǐzhĕ fēnfu Jiādé qù gàosu Dàwèi , jiào tā shàng qù , zaì Yēbùsīrén a ĕrnán de hécháng shàng wèi Yēhéhuá zhú yī zuò tán .