23 A Ěr nán duì Dàwèi shuō , nǐ kĕyǐ yòng zhè hécháng , yuàn wǒ zhǔ wǒ wáng zhào nǐ suǒ xǐyuè de qù xíng . wǒ yĕ jiāng niú gĕi nǐ zuò Fánjì , bǎ dá liáng de qìjù dāng chái shāo , ná maìzi zuò sù jì . zhèxie wǒ dōu sòng gĕi nǐ .