26 Dàwèi zaì nàli wèi Yēhéhuá zhú le yī zuò tán , xiàn Fánjì hépíng ān jì , qiúgào Yēhéhuá . Yēhéhuá jiù yīngyún tā , shǐ huǒ cóng tiān jiàng zaì Fánjì tán shàng .