18 Yēhéhuá nǐmen de shén bú shì yǔ nǐmen tóng zaì ma . bú shì jiào nǐmen sìwéi dōu píngān ma . yīn tā yǐ jiāng zhè dì de jūmín jiāo zaì wǒ shǒu zhōng , zhè dì jiù zaì Yēhéhuá yǔ tā bǎixìng miànqián zhìfú le .