9 Nǐ yào shēng yī gè érzi , tā bì zuò taìpíng de rén . wǒ bì shǐ tā ānjìng , bù beì sìwéi de chóudí rǎoluàn . tāde míng yào jiào Suǒluómén ( jiù shì taìpíng de yìsi ) . tā zaì wèi de rìzi , wǒ bì shǐ Yǐsèliè rén píngān kāng taì .