13 Ànlán de érzi shì Yàlún , Móxī . Yàlún hé tāde zǐsūn fēn chūlai , hǎo fēnbié zhì shèng de wù , zaì Yēhéhuá miànqián shāoxiāng , shìfèng tā , fèng tāde míng zhùfú , zhídào yǒngyuǎn .