25 Hái yǒu tāde dìxiōng Yǐlìyǐxiè . Yǐlìyǐxiè de érzi shì lì hā bǐ yǎ . lì hā bǐ yē3 de érzi shì Yéshāiyà . Yéshāiyà de érzi shì Yuēlán . Yuēlán de érzi shì Xìjīlì . Xìjīlì de érzi shì Shìluómì .