1 Yǐsèliè rén de zúzhǎng , qiā fú zhǎng , bǎifūzhǎng , hé guān zhǎng dōu fēn déng bāncì , mĕi bān shì èr wàn sì qiā rén , zhōunián àn yuè lún liú , tì huàn chūrù fúshì wáng .