23 Yǐsèliè rén èr shí suì yǐ neì de , Dàwèi méiyǒu jì qí shùmù . yīn Yēhéhuá céng yīngxǔ shuō , Bìjiā zēng Yǐsèliè rén rú tiān shàng de xīng nàyàng duō .