30 Zhǎng guǎn tuó qún de shì Yǐshímǎlì rén a bǐ lè . zhǎng guǎn lü qún de shì Mǐlún rén yé xī dǐ yà . zhǎng guǎn yáng qún de shì Xiàjiǎ rén yǎ xī .