10 Suǒyǐ , Dàwèi zaì huì zhòng miànqián chēngsòng Yēhéhuá shuō , Yēhéhuá wǒmen de fù , Yǐsèliè de shén shì yīngdāng chēngsòng , zhídào yǒng yǒngyuǎn yuǎn de .