14 Wǒ suàn shénme , wǒde mín suàn shénme , jìng néng rúcǐ lèyì fèng xiàn . yīnwei wànwù dōu cóng nǐ ér lái , wǒmen bǎ cóng nǐ ér dé de xiàn gĕi nǐ .