3 Qiĕ yīn wǒ xīn zhōng aì mù wǒ shén de diàn , jiù zaì yùbeì jiànzào shèng diàn de cái liào zhī waì , yòu jiāng wǒ zìjǐ jīxù de jīn yín xiànshang , jiànzào wǒ shén de diàn ,