24 Tāmende zúzhǎng shì Yǐfú , yǐ shì , yǐ liè , yà sī liè , Yēlìmǐ , Hédáwēiyǎ , yǎ dié , dōu shì dà néng de yǒng shì , shì yǒumíng de rén , yĕ shì zuò zúzhǎng de .