32 Tāmen jiù zaì huì mù qián dāng gē chàng de chāi , jízhì Suǒluómén zaì Yēlùsǎlĕng jiànzào le Yēhéhuá de diàn , tāmen biàn àn zhe bāncì gòngzhí .