60 Zaì Biànyǎmǐn zhīpaì de dì zhōng , dé le Jiābā yǔ qí jiāo yĕ , a lè miè yǔ qí jiāo yĕ , Yànátū yǔ qí jiāo yĕ . tāmen zhū jiā suǒ dé de chéng gōng shí sān zuò .