63 Mǐlālì zú àn zhe zōngzú niānjiū , zaì Liúbiàn zhīpaì de dì zhōng , Jiādé zhīpaì de dì zhōng , Xībùlún zhīpaì de dì zhōng , dé le shí èr zuò chéng .