28 Yǐfǎlián rén de dì yè hé zhù chù shì Bótèlì yǔ qí cūnzhuāng . dōngbiān ná lán , xībiān jī shǎi yǔ qí cūnzhuāng . Shìjiàn yǔ qí cūnzhuāng , zhídào Jiāsà yǔ qí cūnzhuāng .