40 Zhè dōu shì Yàshè de zǐsūn , dōu shì zúzhǎng , shì jīng zhuàng dà néng de yǒng shì , yĕ shì shǒulǐng zhōng de tóu mù , àn zhe jiāpǔ jìsuàn , tāmende zǐsūn néng chū zhàn de gòng yǒu èr wàn liù qiā rén .