40 Wū lán de érzi dōu shì dà néng de yǒng shì , shì gōngjiànshǒu , tāmen yǒu xǔduō de zǐsūn , gōng yī bǎi wǔ shí míng , dōu shì Biànyǎmǐn rén .