11 Hái yǒu guǎnlǐ shén diàn Xīlèjiā de érzi Yàsà lì yǎ . Xīlèjiā shì Mǐshūlán de érzi . Mǐshūlán shì Sādū de érzi . Sādū shì Mǐlàyuē de érzi . Mǐlàyuē shì Yàxītūde érzi .