16 Yòu yǒu Yédùdùn de céng sūn , Jiālā de sūnzi , Shìmǎyǎ de érzi é bā dǐ , hái yǒu Yǐlìjiāná de sūnzi , Yàsā de érzi Bǐlìjiā. tāmen dōu zhù zaì ní tuó fǎ rén de cūnzhuāng .