19 Kĕlā de céng sūn , yǐ bǐ yǎ sǎ de sūnzi , kĕ lì de érzi Shālóng , hé tāde zú dìxiōng Kĕlā rén dōu guǎnlǐ shǐyòng zhī gōng , bìng shǒu huì mù de mén . tāmende zǔzong céng guǎnlǐ Yēhéhuá de yíng pán , yòu bǎshǒu yíng mén .