12 Wǒ bì cì nǐ zhìhuì cōngming , yĕ bì cì nǐ zīcái , fēngfù , zūnróng . zaì nǐ yǐqián de liè wáng dōu méiyǒu zhèyàng , zaì nǐ yǐhòu yĕ bì méiyǒu zhèyàng de .