20 Hòulái yòu qǔ Yēshālóng de nǚér Mǎjiā ( shí sān zhāng èr jié zuò wū liè de nǚér Mǐgāiyǎ ) , cóng tā shēng le Yàbǐyǎ , Yàtaì , Xìsǎ , Shìluómì .