7 Yēhéhuá jiàn tāmen zìbēi , Yēhéhuá de huà jiù líndào Shìmǎyǎ shuō , tāmen jì zìbēi , wǒ bì bù mièjué tāmen . bì shǐ tāmen lüè dé zhĕngjiù , wǒ bù jiè zhe Shìsǎ de shǒu jiāng wǒde nùqì dǎo zaì Yēlùsǎlĕng .