19 Yàbǐyǎ zhuīgǎn Yéluóbōān , gōng qǔ le tāde jǐ zuò chéng , jiù shì Bótèlì hé shǔ Bótèlì de zhèn shì , yé shā ná hé shǔ yé shā ná de zhèn shì , Yǐfǎ là yīn ( huò zuò Yǐfú lún ) hé shǔ Yǐfǎ là yīn de zhèn shì .