2 Zaì Yēlùsǎlĕng zuò wáng sān nián . tā mǔqin míng jiào Mǐgāiyà ( yòu zuò Mǎjiā ) , shì jī bǐ yà rén wū liè de nǚér . Yàbǐyǎ cháng yǔ Yéluóbōān zhēng zhàn .