3 Yǒu yī cì Yàbǐyǎ shuaìlǐng tiānxuǎn de bīng sì shí wàn bǎi zhèn , dōu shì yǒnggǎn de zhànshì . Yéluóbōān yĕ tiānxuǎn dà néng de yǒng shì bā shí wàn , duì Yàbǐyǎ bǎi zhèn .