8 Xiànzaì nǐmen yǒu yì kàng jù Dàwèi zǐsūn shǒu Xiàsuǒ zhì Yēhéhuá de guó , nǐmen de rén yĕ shén duō , nǐmen nàli yòu yǒu Yéluóbōān wèi nǐmen suǒ zào dāng zuò shén de jīn niúdú .