We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
13 Fán bù xúnqiú Yēhéhuá Yǐsèliè shén de , wúlùn dà xiǎo , nánnǚ , bì beì zhìsǐ .