14 Zàng zaì Dàwèi chéng zìjǐ suǒ zaó de fùnmù lǐ , fàng zaì chuáng shàng , qí chuáng duī mǎn gèyàng xīnxiāng de xiāngliào , jiù shì àn zuò xiāng de zuòfǎ tiaóhe de xiāngliào , yòu wèi tā shāo le xǔduō de wùjiàn .