8 Gǔshí rén , Lùbǐ rén de jūnduì bú shì shén dà ma . zhàn chē mǎ bīng bú shì jí duō ma . zhǐ yīn nǐ yǎng laì Yēhéhuá , tā biàn jiāng tāmen jiāo zaì nǐ shǒu lǐ .