2 Ānzhì jūn bīng zaì Yóudà yīqiè jiāngù chéng lǐ , yòu ānzhì fáng bīng zaì Yóudà dì hé tā fù Yàsā suǒ déyǐ fǎ lián de chéngyì zhōng .